ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០២០

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖