ព្រះធម៌ដារបង្សុកូល ថ្ងៃវារៈឡើងស័ក

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ដារបង្សុកូល ថ្ងៃវារៈឡើងស័ក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា