អាយ៉ៃផ្ទេរតំណែងរវាង ឆ្នាំកុរ និង ជូត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃផ្ទេរតំណែងរវាង ឆ្នាំកុរ និង ជូត

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា