បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖