បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការចូលរួមរបស់អាណាព្យាបាល ក្នុងការជំរុញ និងប្រៀនកូន អោយធ្វើស្វ័យសិក្សានៅផ្ទះ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន