ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី នាំយកអង្ករចំនួន១០តោន មីជាតិចំនួន ២០០កេសតូច ជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ