(វីដេអូ)៖ ក្រុមហ៊ុន Huawei Technology Cambodia ប្រគល់សម្ភារបរិក្ខារវីដេអូ ជូនក្រសួងសុខាភិបាល