ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិម្ពុជា ៖