ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលស្នាក់នៅខេត្ត និងក្រុងទាំង៧ ដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រកាសភាពអាសន្ន ឱ្យសហការ និងប្រតិបត្តិតាមការអំពាវនាវរបស់អាជ្ញាធរជប៉ុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —