វិចារណកថា៖ លើកកំពស់ការផ្តល់សេវាសុខភាពជូនប្រជាជនឱ្យកាន់តែប្រសើរ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សមធម៌ និង ចីរភាព

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ លើកកំពស់ការផ្តល់សេវាសុខភាពជូនប្រជាជនឱ្យកាន់តែប្រសើរ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សមធម៌ និង ចីរភាព

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz