សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ០៥នាក់ និងករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី០១នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត