លោកស្រី នី ចាន់ធីតាអភិបាលរងខេត្តត្បូង ឃ្មុំ បរិច្ចាគ បៀវត្សចំនួនប្រាំរយពាន់រៀល ចំនួន 3 ខែក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺ Covid -19

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖​


ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺ Covid -19 លោកស្រី នី ចាន់ធីតាអភិបាលរងខេត្តត្បូង ឃ្មុំ បានបរិច្ចាគនូវប្រាក់បៀវត្សចំនួន ប្រាំរយពាន់រៀល រៀងរាល់ខែ ចំនួន 3 ខែ គិតចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 តទៅ។