បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គ្រូពេទ្យ ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវិត-១៩»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន