(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ កូវីដ១៩