សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការព្យាបាលជាសះស្បើយម្នាក់និងមិនរកឃើញករណីកូវីដ19

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត