ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី៤ខែមេសាឆ្នាំ២០២០

 

 

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖