ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១២និងម៉ោ១៤ថ្ងៃទី០៤ខែមេសាឆ្នាំ២០២០

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖