សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ១៥នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖ចេមហួួត