រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ទទួលឧបករណ៍សម្លាប់មេរោគកូវីដ១៩ពីក្រុមហ៊ុនអាកាលចរណ៍ ឡានម៉ីអ៊ែរឡាញ