ពិធីប្រគល់-ទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភក្រោមក្របខ័ណ្ឌសង្គមស៊ីវិល សម្រាប់ការពារសុខភាព ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ របស់មូលនិធិចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ