រាជរដ្ឋាភិបាលថៃ ប្រកាសដាក់បម្រាមគោចរទូទាំងប្រទេសថៃចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះតទៅ រហូតដល់ស្ថានការណ៍វិលមករកភាពប្រក្រតីវិញ