បទយកការណ៍ ស្ដីអំពីការវិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនរបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង