ឯកឧត្តម ទេព ងនអនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភា ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សចំនួន៦ខែដើម្បីរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖  លោកចេម ហួត

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ទេព ងនអនុប្រធានទី២ព្រឹទ្ធសភា ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សចំនួន៦ខែដើម្បីរួមចំណែកជា​មួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩។