ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី២០២០

អគ្កនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖