(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ អាន្នី សុខអាន ទទួលជួបសវនការ និងទទួលអំណោយជាម៉ាស់ចំនួន ១លានម៉ាស