(វីដេអូ)៖ ធនាគារចិន (Bank Of China) ប្រគល់សម្ភារបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ ដល់ក្រសួងសុខាភិបាល