(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ ប្តេជ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ដើម្បីផល់ប្រយោជន៍ជាតិ