រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចែកក្រមា និងសាប៊ូដុំជូនដល់កម្មករ កម្មការិនី ក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រី