បទយកការណ៍ស្តីពី «ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្ត អនាម័យស្អាត ដើម្បីបញ្ជៀសពីជំងឺផ្សេងៗ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង
មុន្នីរ៉ា