សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃសម៍យប្រជុំគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណៈរដ្ឋមន្រ្តី