ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨និងម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖  https://www.youtube.com/watch?v=2m7AcWv741A&feature=youtu.be