ស្ថានទូតអាម៉េរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា ស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា យោគយល់ចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួន ដែលផុតសុពលទិដ្ឋាការ មិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបាន