ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia ផ្តល់រថយន្ត១៥កៅអីមួយគ្រឿង ជូនក្រសួងសុខាភិបាល