ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការហាមឃាត់ការលក់ដំឡើងថ្លៃ ម៉ាស់ និងសម្ភារឧបករណ៍សម្រាប់ការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច