រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងការនាំចេញ ស្រូវនិងអង្ករស