ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិច ស្នើដល់សិស្ស-និស្សិតកម្ពុជា មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាផ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច