នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ សមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អរវាងយុវជននិងយុវជន

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ សមត្ថភាពក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អរវាងយុវជននិងយុវជន

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទម៉ោង៩ម៉០០ព្រឹក

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា