ក្រសួងសុខាភិបាលជូនព័ត៌មានស្តីពី ការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយលក់ តេស្តរក Covid-19 គ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —