ព័ត៌មានជាសម្លេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖