ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលអាវអៀមសុវត្ថិភាពចំនួន១.០០៨ឈុត និងឧបករណ៍ពិនិត្យមេរោគកូវីដ១៩ចំនួន១.០០៨ឈុត (ស្មើនឹង៤២ប្រអប់ ដោយក្នុងមួយប្រអប់មាន២៤ឈុត)