(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ ធុរកិច្ចថ្ងៃនេះ ប្រធានបទ យុទ្ធសាស្រ្តកំណែប្រែផែនការក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច