បទ៖ ការពារ Covid-19 (លំនាំបទ ៖ អនិច្ចាសីលធម៌)

Covid-19 ពិតជាអង្រួនពិភពលោកមែន
រហូតដល់ម្ចាស់បទ អនិច្ចាសីលធម៌ ចូលមកបកស្រាយនូវចម្រៀងលំនាំនេះមួយបទទៀត គឺ

បទ៖ ការពារ Covid-19 (លំនាំបទ ៖ អនិច្ចាសីលធម៌)

និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី
ច្រៀងដោយ ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា