(វីដេអូអប់រំ)៖ រួបរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា