សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩​ ( កូរ៉ូណា) នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា