ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់លក់ទំនិញ អាជីវករ និងអ្នកលក់ដូរទំនិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត កុំឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃ ក្នុងកាល:ទេស:ប្រទេសជាតិកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩