បទយកការណ៍ស្ដីពី« ក្រសួងព័ត៌មានពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយយល់ដឹងពីASEMដល់ប្រជាពលរដ្ឋ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន