ឃ្លីបវីដេអូ ដែលលើកឡើងដោយតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ