សម្តេចតេជោ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះទាំងអស់គ្នាមួយប្រទេស