សម្តេចតេជោ លើកឡើងថា យើងជឿជាក់ថា យើងនឹងឈ្នះលើ Covid 19