សម្តេចតេជោ មានប្រសាសន៍ថា យើងកំពុងឈរជើងក្នុងដំណាក់កាលទី២